Ett hyreskoncept för byggnader – En servicemodell från Parmaco, vilken gör det möjligt för kunden att hyra en lämplig och kvalitativ byggnad, för önskad tid. Parmacos experter planerar den kundanpassade lösningen, tillverkar sedan byggnaden och uppför den på av kund anvisad plats. Byggnaden överlåts nyckelfärdig och redo att användas. Parmaco ser till att funktionaliteten bibehålls under hela hyrestiden. För hyrestiden uppbärs en på förhand överenskommen hyra. När avtalet upphör, fraktar Parmaco bort byggnaden.

Flyttbar byggnad – i allmänhet en- eller tvåplans byggnader, som kan flyttas från ett ställe till ett annat. Med Parmacos flyttbara byggnader är det lätt att bygga ut eller förminska befintliga utrymmen. Våra byggnaders användningsegenskaper, energieffektivitet eller utseende, avslöjer inte att de är flyttbara.

Flyttbar skola – en flyttbar byggnad, planerad och byggd speciellt med avseende på undervisning.

Flyttbar förskola – en flyttbar byggnad, planerad och byggd speciellt med avseende på förskoleålderns behov.

Flyttbar barack – en barack, som kan flyttas från ett ställe till ett annat. Barackens flyttbarhet är den signifikanta egenskapen.

Flyttbar paviljong/paviljong – en del tillverkare av flyttbara lokaler använder den här typen av benämningar för sina byggnader.

Flyttbar lokal – en lokal som kan flyttas. Går att flytta från ett ställe till ett annat.

Flyttbar skola – en skolbyggnad, som kan flyttas från ett ställe till ett annat.

Flyttbar förskola – en förskolebyggnad, som kan flyttas från ett ställe till ett annat.

Container – ett utrymme avsett för transport och förvaring.

Kontors-container – en container med kontorsinredning, närmast avsedd för byggarbetsplatser.

Sanitetscontainer – en container inredd som sanitetsutrymme, närmast avsedd för byggarbetsplatser.

Master-byggplatslokal – Varumärke för Parmaco byggarbetsplatslokaler.

Modul – ett självständigt byggelement, med vars hjälp man bygger upp varierande lösningar.

Modullokal – ett utrymme byggt av moduler.

Modulskola – en skola byggd av moduler.

Modulförskola – en förskola byggt av moduler.

Barack – en byggplatslokal.

Barackskola – en tillfällig undervisningslokal, tillverkad av byggplatslokaler, oftast för kortvarigt bruk.

Barackförskola – en tillfällig förskolelokal, tillverkad av byggplatslokaler, oftast för kortvarigt bruk.

Barackkontor – oftast en på byggarbetsplatsen placerad barack, med kontorsinredning.

Volymelement – ett självständigt byggelement; vägg, tak, golv.

Volymelementteknik – en teknik där lokallösningar byggs upp med volymelement.

Byggplatslokal – oftast en barack.

Arbetsplatskabin – arbetsplatsbarack

Arbetsplatsbarack – arbetsplatskabin.

Skivan – ett självständigt (lokal-)element, med vars hjälp man kan bygga upp varierande helhetslösningar.

Skivskola – en skolbyggnad uppförd med skivelement.

Skivbarack – barack.

Skivförskola – en förskola uppförd med skivelement.

Hyreslokal – en hyresklokal, som bostad, kontor, skola.

Hyreslokal-lösning – vilken som helst hyrd lokal.

Hyreskabin – vanligtvis en barack hyrd för byggarbetsplatsen.

Hyresskola – hyrd undervisningslokal.  En tillfällig eller permanent lösning.

Hyresförskola – en lokal, hyrd för förskoleålderns behov. En tillfällig eller permanent lösning.

Tillfällig lokal – en lokal dit en verksamhet flyttas. I allmänhet en tillfällig lösning.

Tillfällig skola – en lokal dit undervisningsverksamhet flyttas. I allmänhet en tillfällig lösning.

Tillfällig förskola – en lokal dit förskoleundervisningen flyttas. I allmänhet en tillfällig lösning.

Tillfällig barack – en barack för tillfälligt bruk.