Invånarantal och invånarstruktur i en kommun eller stadsdel kan förändras snabbt och behoven av lokaler växlar därefter. Det kan vara svårt att förutse utvecklingen fem eller tio år framöver, för att inte tala om en byggnads hela livscykel. När du hyr en byggnad av oss får du högkvalitativa och trivsamma lokaler, på det sätt du vill ha dem. Ytan i de byggnader du hyr anpassas efter dina behov. Våra dynamiska lösningar innebär betydande besparingar i byggnads- och underhållskostnader, både på kort och lång sikt.

Fördelar med att hyra

Ingen inlösningsplikt

Du som kund får ett hyreskontrakt och behöver inte åta dig leverantörsrisk eller restvärdesansvar. Du betalar bara för den tiden du hyr. När avtalet upphör fraktar vi bort byggnaden.

Ingen belastning i balansräkningen

En hyrd lokal ökar inte skuldbördan och syns inte i balansräkningen.

Riskfritt

Ingen ränterisk, inga skattepåföljder eller dolda förpliktelser. Vi har hela det byggnadstekniska ansvaret och de fastighetsrelaterade riskerna ligger hos oss.

Lätt att anpassa

Våra dynamiska byggnader är lätta att bygga ut eller förminska. Du har alltid de antal kvadratmeter som behövs och slipper besväret med tomma ytor. Det går lätt att ändra användningen av byggnaden genom att byta ut hela eller delar av den.

Satellitmodell

Med vår satellitmodell beaktas redan under planläggningen kommunens behov av att flexibelt kunna omdisponera sina utrymmen. I modellen bygger kommunen sådana primära servicebyggnader, som kommer att ha en lång användningstid, exempelvis utrymmen för motion och bespisning. I anslutning till dessa primära byggnader kan man placera utrymmen, som lånats av oss, för varierande ändamål. Enligt kommunens servicebehov används dessa utrymmen exempelvis för undervisning, dagverksamhet för äldre, hälsovård eller som förskola.

Parmaco tar hand om byggprojektet

Vi tar ansvaret för byggprojektet och genomför det i enlighet med regler och myndighetskrav.

Inga risker med underhåll

Det är vi som äger den uthyrda byggnaden och vi vill hålla den i förstklassigt skick. Vi ansvarar därför för underhållet av byggnaderna enligt överenskommelse.

Hållbart byggande

Stommarna i våra byggnader är tillverkade av trä, vilket gör byggprocessen mycket smidig och miljövänlig, bland annat genom mindre koldioxidutsläpp. Våra byggnader är välisolerade och byggda med tanke på en hög energieffektivitet, både ekonomiskt och mer miljövänligt.